Skorzystaj z darmowej konsultacji prawnej!

Chat online 24/7!

Skarga na komornika – 100 przykładów. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak uratować swoją nieruchomość przed egzekucją komorniczą lub windykacją? Czasami jednym z kluczowych kroków jest złożenie odpowiedniej skargi na działania komornika. Przedstawiamy listę 100 najpopularniejszych skarg na czynności komornika i windykacji, które mogą pomóc w ochronie Twojego majątku.

W trakcie postępowania egzekucyjnego, komornik może podejmować różne czynności, które mają na celu zaspokojenie wierzytelności. Niestety, zdarza się, że niektóre z tych czynności są niezgodne z prawem lub wykraczają poza granice uprawnień komornika. Dlatego warto znać swoje prawa i być świadomym możliwości złożenia skargi na nieprawidłowe działania komornika. W naszym zestawieniu znajdziesz skargi dotyczące m.in. nieprawidłowego przeprowadzenia licytacji, naruszenia przepisów dotyczących egzekucji z nieruchomości czy nieprawidłowego ustalenia wartości przedmiotów egzekucji. Pamiętaj, że odpowiednio dobrana skarga może przynieść korzystne zmiany w postępowaniu egzekucyjnym i ostatecznie uratować Twoją nieruchomość. 

Lista skarg na komornika

Zapoznaj się z naszym zestawieniem 100 najpopularniejszych skarg na czynności komornika i windykacji, które mogą uratować Twoją nieruchomość. Jeśli zauważysz nieprawidłowości w działaniach komornika, nie bój się korzystać z tych informacji i bronić swoich praw. Warto również skonsultować się z prawnikiem, który pomoże dobrać odpowiednią skargę i poprowadzić sprawę. Pamiętaj, że działając świadomie i zgodnie z prawem, zyskujesz szansę na ochronę swojego majątku przed nieuczciwymi praktykami.

 • Skarga na naruszenie zasad postępowania egzekucyjnego przez komornika
 • Skarga na bezzasadne zajęcie nieruchomości przez komornika
 • Skarga na niewłaściwą wycenę nieruchomości przez komornika
 • Skarga na brak powiadomienia dłużnika o przystąpieniu do egzekucji
 • Skarga na nieprawidłowości w toku przeprowadzenia licytacji nieruchomości
 • Skarga na naruszenie praw osób trzecich w trakcie postępowania egzekucyjnego
 • Skarga na bezzasadne zastosowanie środków przymusu bezpośredniego przez komornika
 • Skarga na nieprawidłowe ustalenie kwoty wolnej od egzekucji
 • Skarga na naruszenie prawa do uczestnictwa w licytacji
 • Skarga na odmowę udzielania informacji o stanie postępowania egzekucyjnego
 • Skarga na wydanie nieuprawnionego nakazu eksmisji
 • Skarga na niewłaściwe wykorzystanie dokumentacji nieruchomości przez komornika
 • Skarga na nieuwzględnienie wniosku o zawieszenie egzekucji
 • Skarga na opóźnienia w postępowaniu egzekucyjnym wynikające z zaniedbań komornika
 • Skarga na nieprawidłowe ustalenie kwoty zadłużenia przez komornika
 • Skarga na zaniechanie działań windykacyjnych przez komornika
 • Skarga na działania komornika sprzeczne z dobrymi obyczajami i przepisami prawa
 • Skarga na nieprawidłowo przeprowadzone postępowanie egzekucyjne związane z windykacją
 • Skarga na naruszenie praw dłużnika wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych przez komornika
 • Skarga na nieprawidłowe ustalenie kolejności zaspokojenia wierzycieli przez komornika
 • Skarga na bezzasadne zastosowanie sekwencji egzekucyjnych przez komornika
 • Skarga na nieprawidłowe prowadzenie postępowania egzekucyjnego w sprawach spadkowych
 • Skarga na nieuwzględnienie zabezpieczeń majątkowych dłużnika przez komornika
 • Skarga na niewłaściwe uwzględnienie roszczeń regresowych w postępowaniu egzekucyjnym
 • Skarga na nieprawidłowe zastosowanie przepisów dotyczących egzekucji z nieruchomości rolnych
 • Skarga na nieprawidłowe ustalenie kwoty podlegającej rozliczeniu z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego
 • Skarga na odmowę udzielenia informacji o wynikach licytacji nieruchomości
 • Skarga na nieprawidłowe ustalenie wartości przedmiotów egzekucji
 • Skarga na nieprawidłowe przeprowadzenie egzekucji z ruchomości
 • Skarga na nieuwzględnienie zobowiązań dłużnika wynikających z alimentów w postępowaniu egzekucyjnym
 • Skarga na nieprawidłowe zastosowanie przepisów dotyczących egzekucji z wynagrodzenia za pracę
 • Skarga na naruszenie zasad równości wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym
 • Skarga na odmowę przyjęcia zabezpieczenia majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym
 • Skarga na naruszenie przepisów dotyczących egzekucji z kont bankowych dłużnika
 • Skarga na nieprawidłowe przeprowadzenie egzekucji z rachunków oszczędnościowych
 • Skarga na nieprawidłowe zastosowanie przepisów dotyczących egzekucji z nieruchomości wspólnych małżonków
 • Skarga na niewłaściwe ustalenie granic nieruchomości podlegającej egzekucji
 • Skarga na naruszenie przepisów dotyczących egzekucji z nieruchomości zamieszkałych przez dłużnika
 • Skarga na nieprawidłowe ustalenie wartości nieruchomości na potrzeby licytacji
 • Skarga na nieprawidłowe przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego związane z windykacją należności wspólników
 • Skarga na naruszenie przepisów dotyczących egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem współwłasności
 • Skarga na nieprawidłowe ustalenie terminów spłaty zobowiązań wynikających z postępowania egzekucyjnego
 • Skarga na niewłaściwe ustalenie wartości przedmiotów egzekucji na potrzeby licytacji
 • Skarga na nieprawidłowe ustalenie udziału dłużnika w nieruchomości podlegającej egzekucji
 • Skarga na nieprawidłowe ustalenie uprawnień dłużnika do wykupu nieruchomości przed licytacją
 • Skarga na niewłaściwe ustalenie wartości nieruchomości będących przedmiotem zastawu
 • Skarga na naruszenie przepisów dotyczących egzekucji z nieruchomości o znaczeniu historycznym lub kulturowym
 • Skarga na naruszenie przepisów dotyczących egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy
 • Skarga na nieprawidłowe ustalenie terminu spłaty zobowiązań wynikających z postępowania egzekucyjnego
 • Skarga na naruszenie przepisów dotyczących egzekucji z nieruchomości obciążonych hipoteką
 • Skarga na niewłaściwe ustalenie zakresu odpowiedzialności dłużnika za koszty postępowania egzekucyjnego
 • Skarga na niewłaściwe ustalenie kwoty podlegającej zwrotowi w przypadku zawarcia ugody z wierzycielem
 • Skarga na naruszenie przepisów dotyczących egzekucji z nieruchomości obciążonych służebnością
 • Skarga na niewłaściwe ustalenie kosztów licytacji nieruchomości
 • Skarga na nieprawidłowe ustalenie kosztów związanych z przeprowadzeniem egzekucji z nieruchomości
 • Skarga na naruszenie przepisów dotyczących egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem leasingu
 • Skarga na nieprawidłowe ustalenie terminu wydania nieruchomości nabywcy
 • Skarga na nieprawidłowe ustalenie kosztów związanych z przeniesieniem własności nieruchomości na nabywcę
 • Skarga na nieprawidłowe ustalenie kosztów związanych z wpisem prawa własności nieruchomości w księdze wieczystej
 • Skarga na nieprawidłowe ustalenie kosztów związanych z przeprowadzeniem egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego
 • Skarga na naruszenie przepisów dotyczących egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy rolniczej
 • Skarga na nieprawidłowe ustalenie wartości przedmiotów egzekucji na potrzeby egzekucji z ruchomości
 • Skarga na niewłaściwe ustalenie wartości przedmiotów egzekucji na potrzeby egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem ochrony konserwatorskiej
 • Skarga na naruszenie przepisów dotyczących egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem związku majątkowego małżeńskiego
 • Skarga na nieprawidłowe ustalenie wartości przedmiotów egzekucji na potrzeby egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem prawa użytkowania wieczystego
 • Skarga na naruszenie przepisów dotyczących egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
 • Skarga na nieprawidłowe ustalenie wartości przedmiotów egzekucji na potrzeby egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego
 • Skarga na nieprawidłowe ustalenie wartości przedmiotów egzekucji na potrzeby egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego gruntów
 • Skarga na naruszenie przepisów dotyczących egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem prawa pierwokupu
 • Skarga na nieprawidłowe ustalenie wartości przedmiotów egzekucji na potrzeby egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem prawa zabudowy
 • Skarga na naruszenie przepisów dotyczących egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem współwłasności czasowej
 • Skarga na nieprawidłowe ustalenie wartości przedmiotów egzekucji na potrzeby egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem prawa do użyczenia
 • Skarga na naruszenie przepisów dotyczących egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem prawa do wykupu
 • Skarga na nieprawidłowe ustalenie wartości przedmiotów egzekucji na potrzeby egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem prawa do mieszkania
 • Skarga na naruszenie przepisów dotyczących egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem prawa do gospodarowania nieruchomością
 • Skarga na nieprawidłowe ustalenie wartości przedmiotów egzekucji na potrzeby egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem prawa do ograniczonego użytkowania
 • Skarga na naruszenie przepisów dotyczących egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem służebności gruntowej
 • Skarga na nieprawidłowe ustalenie wartości przedmiotów egzekucji na potrzeby egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem prawa do ustanowienia służebności
 • Skarga na naruszenie przepisów dotyczących egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem prawa do dzierżawy na cele mieszkaniowe
 • Skarga na nieprawidłowe ustalenie wartości przedmiotów egzekucji na potrzeby egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem prawa do prowadzenia działalności gospodarczej
 • Skarga na naruszenie przepisów dotyczących egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem prawa do ustanowienia hipoteki
 • Skarga na nieprawidłowe ustalenie wartości przedmiotów egzekucji na potrzeby egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem prawa do odstąpienia od umowy
 • Skarga na naruszenie przepisów dotyczących egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem prawa do użytkowania wieczystego na cele inwestycyjne
 • Skarga na nieprawidłowe ustalenie wartości przedmiotów egzekucji na potrzeby egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem prawa do prowadzenia działalności rolniczej
 • Skarga na naruszenie przepisów dotyczących egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem prawa do ustanowienia służebności przesyłu
 • Skarga na nieprawidłowe ustalenie wartości przedmiotów egzekucji na potrzeby egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem prawa do ustanowienia służebności mieszkalnej
 • Skarga na naruszenie przepisów dotyczących egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem prawa do zabezpieczenia roszczeń
 • Skarga na nieprawidłowe ustalenie wartości przedmiotów egzekucji na potrzeby egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem prawa do ustanowienia służebności drogowej
 • Skarga na naruszenie przepisów dotyczących egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem prawa do ustanowienia służebności na rzecz infrastruktury
 • Skarga na nieprawidłowe ustalenie wartości przedmiotów egzekucji na potrzeby egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem prawa do ustanowienia służebności na rzecz urządzeń komunalnych
 • Skarga na naruszenie przepisów dotyczących egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem prawa do ustanowienia służebności na rzecz instalacji energetycznych
 • Skarga na nieprawidłowe ustalenie wartości przedmiotów egzekucji na potrzeby egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem prawa do ustanowienia służebności na rzecz dostawców usług komunikacyjnych
 • Skarga na naruszenie przepisów dotyczących egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem prawa do ustanowienia służebności na rzecz dostawców usług wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Skarga na nieprawidłowe ustalenie wartości przedmiotów egzekucji na potrzeby egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem prawa do ustanowienia służebności na rzecz dostawców usług gazowych
 • Skarga na naruszenie przepisów dotyczących egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem prawa do ustanowienia służebności na rzecz operatorów telekomunikacyjnych
 • Skarga na nieprawidłowe ustalenie wartości przedmiotów egzekucji na potrzeby egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem prawa do ustanowienia służebności na rzecz operatorów sieci cieplnej
 • Skarga na naruszenie przepisów dotyczących egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem prawa do ustanowienia służebności na rzecz dostawców usług przesyłu energii elektrycznej
 • Skarga na nieprawidłowe ustalenie wartości przedmiotów egzekucji na potrzeby egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem prawa do ustanowienia służebności na rzecz infrastruktury transportowej
 • Skarga na naruszenie przepisów dotyczących egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem prawa do ustanowienia służebności na rzecz operatorów infrastruktury kolejowej
 • Skarga na nieprawidłowe ustalenie wartości przedmiotów egzekucji na potrzeby egzekucji z nieruchomości będących przedmiotem prawa do ustanowienia służebności na rzecz infrastruktury lotniczej

Skarga na komornika – o tym pamiętaj!

Warto pamiętać, że złożenie skargi na czynności komornika może wpłynąć na zawieszenie lub nawet unieważnienie egzekucji. W związku z tym warto monitorować przebieg egzekucji komorniczej oraz śledzić wszelkie decyzje i czynności podejmowane przez komornika. Jeżeli zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości, pamiętaj o możliwości skorzystania z naszego zestawienia 100 najpopularniejszych skarg na czynności komornika i windykacji.

Z drugiej strony, warto wiedzieć, że nie każda sytuacja wymaga złożenia skargi. W niektórych przypadkach rozmowa z komornikiem lub windykatorami może rozstrzygnąć problem. Zawsze warto jednak być przygotowanym na wszelkie ewentualności i znać swoje prawa.

Nie zapominaj także o możliwości skorzystania z porady prawnej. Dobry adwokat czy radca prawny może pomóc w ocenie sytuacji i doborze odpowiedniej skargi. Profesjonalna pomoc prawna może okazać się kluczowa w uratowaniu Twojej nieruchomości przed egzekucją komorniczą czy windykacją.

Pamiętaj, że przekazujemy te informacje w celu edukacyjnym i informacyjnym. Zawsze warto skonsultować się z prawnikiem przed podjęciem działań prawnych w celu ochrony swojej nieruchomości.

Mamy nadzieję, że nasze zestawienie 100 najpopularniejszych skarg na czynności komornika i windykacji okaże się pomocne. Jeśli uważasz, że te informacje mogą być przydatne również dla Twoich znajomych i rodziny, nie krępuj się udostępniać naszego postu. Razem możemy pomóc innym w ochronie swojego majątku przed nieuczciwymi praktykami.

Problem z komornikiem? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

20 letnie doświadczenie pomogło rozwiązać kilkaset ludzkich problemów. Pozbyć się długów i komorników. Działamy szybko, skutecznie i zgodnie z literą prawa.

Skontaktuj się

Al. Ks. Józefa Waląga 1/3 C,
83-000, Pruszcz Gdański

pomoc@stopkomornik.com

666 168 802

Oddłużanie Nieruchomości

Copyright 2023 © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Resize text-+=