Skorzystaj z darmowej konsultacji prawnej!

Chat online 24/7!

Coraz więcej osób zmagających się z długami wynikającymi z chwilówek decyduje się na wszczęcie postępowania sądowego w celu zabezpieczenia swoich praw. W poniższym artykule opisujemy historię jednego z dłużników, który postanowił walczyć o swoje prawa, składając skargę na bezzasadne zajęcie nieruchomości przez komornika. Przedstawiamy też kluczowe punkty tej skargi oraz możliwe konsekwencje dla komornika i dłużnika.

Dłużnik, który zaciągnął chwilówki, postanowił sprzeciwić się działaniom komornika, zarzucając mu naruszenie zasady proporcjonalności egzekucji, brak wyczerpania innych środków egzekucyjnych przed zajęciem nieruchomości, nieprawidłowe postępowanie przy zajęciu nieruchomości oraz brak uwzględnienia okoliczności mających wpływ na egzekucję. W swojej skardze dłużnik powołuje się na przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarzuty dłużnika są poważne i, jeśli zostaną potwierdzone przez sąd, mogą prowadzić do unieważnienia czynności komornika oraz wszczęcia postępowania kontrolnego w celu zbadania prawidłowości jego działań. Dodatkowo, dłużnik wzywa sąd do przeprowadzenia kontroli nad działalnością komornika w sprawach dotyczących długów wynikających z chwilówek, aby sprawdzić, czy nie narusza praw innych dłużników.

Zobacz: Jak złożyć skargę na komornika?

Przypadek opisany w artykule pokazuje, jak ważne jest zwracanie uwagi na przestrzeganie przepisów prawa podczas postępowania egzekucyjnego. Skarga dłużnika może stanowić ważny krok w walce o swoje prawa oraz wykazać ewentualne nieprawidłowości w działaniach komornika. To również przypomnienie dla osób zmagających się z długami, że mają możliwość dochodzenia swoich praw w sytuacjach, gdy uważają, że komornik narusza przepisy prawa oraz ich interesy.

Wzór skargi na komornika

Sąd Rejonowy [miasto]

Wydział Cywilny

ul. Sądowa 1

00-000 [miasto]

Data: [data]

Skarga na bezzasadne zajęcie nieruchomości przez komornika

Niniejszym składam skargę na bezzasadne zajęcie nieruchomości przez komornika [imię i nazwisko komornika] działającego przy Sądzie Rejonowym [miasto], w związku z postępowaniem egzekucyjnym w sprawie o sygnaturze akt [sygnatura akt]. Przedmiotem niniejszej skargi jest egzekucja majątkowa, która została wszczęta w celu ściągnięcia długów wynikających z chwilówek zaciągniętych przez dłużnika [imię i nazwisko dłużnika]. Składając skargę, odwołuję się do przepisów zawartych w Kodeksie Postępowania Cywilnego oraz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Bezzasadne zajęcie nieruchomości

Komornik [imię i nazwisko komornika] bezzasadnie zajął nieruchomość dłużnika, nie uwzględniając przepisów zawartych w art. 768 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który stanowi, że zajęcie nieruchomości jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy egzekucja z majątku ruchomego dłużnika okazała się bezskuteczna lub gdy uzyskanie środków z egzekucji z innych źródeł jest niemożliwe lub niewystarczające.

Naruszenie zasady proporcjonalności egzekucji

W trakcie egzekucji majątkowej, komornik [imię i nazwisko komornika] naruszył zasadę proporcjonalności, wynikającą z art. 761 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Wartość zajął nieruchomości znacznie przekracza wartość długów wynikających z chwilówek, co prowadzi do nieproporcjonalnego obciążenia majątku dłużnika i narusza jego konstytucyjne prawo do ochrony mienia, gwarantowane przez art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Brak wyczerpania innych środków egzekucyjnych

Komornik [imię i nazwisko komornika] nie wyczerpał dostępnych środków egzekucyjnych przed zajęciem nieruchomości dłużnika, co jest sprzeczne z art. 768 Kodeksu Postępowania Cywilnego. W szczególności, komornik nie podjął prób egzekucji z wynagrodzenia dłużnika ani nie zbadał możliwości egzekucji z innych źródeł, takich jak rachunki bankowe czy inne składniki majątku. Tym samym, zajęcie nieruchomości dłużnika było przedwczesne i nieuzasadnione.

Nieprawidłowe postępowanie przy zajęciu nieruchomości

Komornik [imię i nazwisko komornika] nie przestrzegał przepisów dotyczących zajęcia nieruchomości. W szczególności, nie zawiadomił dłużnika ani wierzyciela o zamiarze przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości zgodnie z art. 972 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego, co pozbawia strony możliwości wyrażenia swojego stanowiska przed podjęciem decyzji o zajęciu nieruchomości.

Brak uwzględnienia okoliczności mających wpływ na egzekucję

Komornik [imię i nazwisko komornika] nie uwzględnił okoliczności mających wpływ na egzekucję, takich jak możliwość zawarcia ugody pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem, co jest sprzeczne z art. 759 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Tym samym, komornik naruszył zasadę rzetelności postępowania, co może prowadzić do unieważnienia czynności komornika.

W świetle powyższych zarzutów, zgodnie z art. 767 Kodeksu Postępowania Cywilnego, żądam unieważnienia czynności komornika polegających na zajęciu nieruchomości dłużnika oraz wszczęcia postępowania kontrolnego w celu zbadania prawidłowości działań komornika. Dodatkowo, wzywam Sąd do wydania postanowienia nakazującego komornikowi przeprowadzenie egzekucji majątkowej z poszanowaniem praw dłużnika oraz przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Wnoszę również o przeprowadzenie kontroli nad działalnością komornika [imię i nazwisko komornika] w celu zbadania, czy w innych sprawach egzekucyjnych, dotyczących długów wynikających z chwilówek, komornik stosuje się do obowiązujących przepisów oraz czy nie narusza praw dłużników.

Z wyrazami szacunku,

[imię i nazwisko skarżącego]

[adres zamieszkania skarżącego]

[adres e-mail skarżącego]

[numer telefonu skarżącego]

Czeka Cię licytacja? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

20 letnie doświadczenie pomogło rozwiązać kilkaset ludzkich problemów. Pozbyć się długów i komorników. Działamy szybko, skutecznie i zgodnie z literą prawa.

Skontaktuj się

Al. Ks. Józefa Waląga 1/3 C,
83-000, Pruszcz Gdański

pomoc@stopkomornik.com

666 168 802

Oddłużanie Nieruchomości

Copyright 2023 © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Resize text-+=